Bảng lương công chức, viên chức nhà nước mới nhất từ tháng 7/2024

Hãy cùng tìm hiểu xem bảng lương công chức viên chức có gì thay đổi khi cải cách tiền lương được thực hiện vào ngày 1 tháng 7 năm 2024.

Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023, Quốc hội vừa chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Quốc hội đã quyết định từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thực hiện cải cách chính sách tiền lương toàn diện theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Cải cách tiền lương được thực hiện bằng tiền tích lũy từ ngân sách trung ương và địa phương, cũng như một phần từ dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

cong-chuc2

Cải cách tiền lương năm 2024 sẽ xây dựng hai bảng lương cho công chức và viên chức, bao gồm:

– Một bảng lương chức vụ được sử dụng cho các cán bộ, công chức và viên chức lãnh đạo trong hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cấp xã.

– Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng cho công chức; viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Cơ cấu tiền lương mới sẽ được thiết kế bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp theo nội dung cải cách được nêu trong Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. trong đó lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Theo đó, cách tính lương công chức và viên chức sẽ như sau:

Lương của công chức và viên chức được tính bằng lương cơ bản (70%) cộng với phụ cấp 30%.

Không bao gồm phụ cấp, tiền thưởng sẽ chiếm khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm.

Bảng lương mới cho viên chức công chức sẽ được thiết kế dựa trên 05 yếu tố, theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương. Những yếu tố này bao gồm:

– Loại bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện tại, thay vào đó tạo ra mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể được đưa vào bảng lương mới;

– Thống nhất chế độ hợp đồng lao động cho những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức hoặc viên chức;cong-chuc

– Để xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người lao động yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp;

– Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước;

– Hoàn thành các quy trình nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với bảng lương mới.

Ngoài ra, như đã nêu trong tiết 3.1, tiểu mục 3, Mục II, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về viên chức, những khoản phụ cấp sau đây sẽ bị bãi bỏ:

– Phụ cấp thâm niên nghề (trừ các lĩnh vực quân đội, công a và cơ yếu bảo đảm tương quan tiền lương với công chức và cán bộ);

– Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (được xếp hạng bởi các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị);

– Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị xã hội và công vụ được bao gồm trong mức lương cơ bản;

– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do điều kiện lao động có yếu tố nguy hiểm hoặc độc hại được đưa vào phụ cấp theo nghề).

Related Posts

Breaking: ABC’s CEO Has Finally Realized The Obvious: The View, an Aberration of Humanity

Breaking: ABC’s CEO Has Finally Realized The Obvious: The View, an Aberration of Humanity ABC’s CEO, Kim Williams, made a startling admission recently, declaring that the creation…

“We wanted it to be sensitive..sexy”: Behind the Scene Details on Jennifer Aniston’s Rare S*x Scene With John Hamm

Jennifer Aniston and John Hamm’s steamy nude scene in The Morning Show goes wild, the director explained the reason behind the s*x scene.The Morning Show season 3 is…

Christian Bale’s N-de Scene in American Psycho Had the Shameless Female Crew Gathering On Set To Watch the Actor Bathe

Christian Bale is no ordinary actor, having achieved feats such as Academy nominations and wins through various iconic roles throughout the course of his career. He has…

Emma Stone’s $75M Film Co-star Quit Her Acting Career After Watching The Film Screening: “I literally couldn’t stand…”

Emma Stone starred in one of the most beloved romcoms of all time, Easy A. With an 85% Rotten Tomatoes score, the film revolves around Emma Stone’s character, Olive…

“Things I can’t have my sons ever know or see”: Despite Refusing N*de Scenes, Hypocrite Megan Fox Got Hot and Heavy in Expendables 4 With Jason Statham

Megan Fox and Jason Statham sizzle on screen in the latest trailer of the highly-anticipated Expendables 4 film. The unveiling of The Expendables 4 trailer marks a long-awaited moment, almost ten…

“I just flat-out lied”: Margot Robbie Insisted Getting N-ked Despite Risking Cutting Ties With Family, Made Hilarious Story After it Went Viral

Margot Robbie, the star of the biggest movie currently, had to lie about this to her family. Before the ‘Barbiemania’, the Australian actress, was a part of some celebrated…